Print this page

Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ е годишна!

Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ


 

Краен срок за подаване на Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ за 2014г. е до 30.04.2015г.

Декларация подават всички задължени по смисъла на закона лица, които нямат подадена декларация за предходни години, успешно приета и съответно публикувана в публичния регистър на сайта на ИА „ГИТ" или имат подадена декларация за предходни години, но през 2014г. са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране.

Само уведомление подават задължените по смисъла на закона лица, които  имат подадена декларация за предходни години и през 2014г. не са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране.

Декларацията и уведомлението вече не се попълват чрез специализиран софтуер, а директно се подават през информационната система на ИА "Главна Инспекция по Труда".

Информацията е публикувана на сайта на ИА "ГИТ"

Консултирайте се с наш експерт на:

E-mail: stm@team-code.org

Office phone:  (+359) 2 884 84 69

Mob. phone:   (+359) 896 659 238


Предишна страница: Служба Трудова медицина - ТИЙМКОД
Следваща страница: Публичен регистър