Print this page

Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ е годишна!

Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ


Краен срок за подаване на Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ за 2013г. е до 30.04.2014г.

Декларация подават всички задължени по смисъла на закона лица, които нямат подадена декларация за предходни години, успешно приета и съответно публикувана в публичния регистър на сайта на ИА „ГИТ" или имат подадена декларация за предходни години, но през 2013г. са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране.

Само уведомление подават задължените по смисъла на закона лица, които  имат подадена декларация за предходни години и през 2013г. не са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране.

Декларацията и уведомлението се попълват чрез специализиран софтуер и могат да бъдат подавани по електронен път или на място в съответната териториална дирекция „Инспекция по труда" по седалище и адрес на управление на предприятието.

Информацията е публикувана на сайта на ИА "ГИТ".

Консултирайте се с наш експерт на:

E-mail: stm@team-code.org

Office phone:  (+359) 2 884 84 69

Mob. phone:   (+359) 896 659 238