Print this page

Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ е годишна!

Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ


 

Удължен е крайния срок за подаване на Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ за 2014г. до 30.05.2015г.

Декларация подават всички задължени по смисъла на закона лица, които нямат подадена декларация за предходни години, успешно приета и съответно публикувана в публичния регистър на сайта на ИА „ГИТ" или имат подадена декларация за предходни години, но през 2014г. са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране.

Само уведомление подават задължените по смисъла на закона лица, които  имат подадена декларация за предходни години и през 2014г. не са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране.

Декларацията и уведомлението вече не се попълват чрез специализиран софтуер, а директно се подават през информационната система на ИА "Главна Инспекция по Труда".

Информацията е публикувана на сайта на ИА "ГИТ"

Консултирайте се с наш експерт на:

E-mail: stm@team-code.org

Office phone:  (+359) 2 884 84 69

Mob. phone:   (+359) 896 659 238


Предишна страница: Служба Трудова медицина - ТИЙМКОД
Следваща страница: Публичен регистър