Неп­ра­вил­ният подход и анализ на ключови аспекти при прилагането на асесмънт център, мо­же да бъде мно­го неп­ри­ят­но преживяване, както за ор­га­ни­за­ци­я­та, така и за са­мите кан­ди­дати.

Това означава, че задълбочената процедура по подбор и участието на експерт в изготвянето на личностни профили на кандидатите за работа са задължителни, особено при позиции с ключово значение за компанията.

Организирането и провеждането на асесмънт център, е свързано с по-големи първоначални разходи и по-дълга процедура, но тези разходи се отплащат на компанията в по-дългосрочен план, когато напр. след време не  ви се налага да търсите отново специалист и да правите отново разходи, този път “отложени”.

Методите, прилагани от специалистите ни, са от съществена важност за качествен избор на служител, който ще заема отговорна позиция в компанията Ви и препоръката на Тиймкод е, да се спазват последователно и точно!