Print this page

Ключови стъпки в асесмънт център Тиймкод

1. Анализ чрез включено участие в процеса на организационната и трудова динамика, който е в основата на следващата стъпка.

2.   Изготвяне на професиограма.

3. Изготвяне на личностен профил, който би  бил най-ефективен в културата и екипа на организацията.

4. Списване на точна и ясна за кандидатите обява за публикация в интернет и медиите, която може да търпи промени според профила на медията.

5.  Преглед и селекция на получените кандидатури и допълването им с кандидатури от базата-данни на Тиймкод.

6.  Първо интервюиране на одобрените по документи кандидати.

7. Психологически тестове от вида „pen & paper”, които ще бъдат подбрани след приключване на стъпка 3 и които задължително са интерпретирани от психолог. Всеки квалифициран и опитен специалист знае как да тълкува резултатите от тестове и знае къде са слабите места на самоцелно приложени въпросници.

8.  Проективни техники – особено важно е наблюдението и анализите, да бъдат направени от специалист в областта на човешкото поведение.

9.  Ролеви игри – смисълът не е преживяване на удоволствие, както при тиймбилдинга например, а провокиране на човешките реакции в критични за компанията ситуации, за да се направи психологически портрет на кандидатите. Отново специалисти по човешкото поведение са ключови за наблюдението и анализите. Чрез влизането в различни роли, кандидатите показват качества, които могат да са неподозирани, да бъдат развити вбъдеще или пък могат да са пречка за ефективност в работата на компанията.

10. Разрешаване на казуси – във всяка компания, възникват трудни и дори непреодолими проблеми. Такива разрешават кандидатите, с оглед оценка на начина им на мислене, на вземане на решения, тяхната гъвкавост и креативност, както и опитът им до момента. Тук не е важно кандидатът да реши казуса, а какви подходи прилага за да го разреши адекватно.

11. Второ, психологическо интервю, което се води от квалифициран психолог на Тиймкод, с кандидатите преминали на следващ етап.

12. Среща на работодателя с одобрените кандидати за независимо интервюиране.