Print this page

Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ е годишна!

СТМ ТИЙМКОД

Стартира подаването на Декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Срокът е до 30-ти април 2014г.

Ние ще попълним и подадем в Инспекция по труда Декларацията или Уведомлението по чл. 15 от ЗЗБУТ, за да ви спестим време, нерви и грешки.

За целта е необходимо единствено :

1. Да се обадите на:                                    02 884 84 69 или моб. 0896 659 238, или да ни изпратите писмена заявка на е-мейл: team@team-code.org ;

2. Да попълните коректно информационния лист и пълномощното, които ще получите по е-мейл;

3. Да заплатите съответната сума по предоставената Ви проформа фактура;

Попълване и подаване на Декларация – 30,00 лв;

Попълване и подаване на Уведомление – 15,00 лв.

*Посочените цени са без ДДС.

ДЕКЛАРАЦИЯ подават всички задължени по смисъла на закона лица, които нямат подадена декларация до момента, успешно приета и публикувана в публичния регистър на сайта на ИА „ГИТ" или имат подадена декларация за предходна година, но през 2013г. са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране. Декларацията се попълва чрез специализиран софтуер, който можете да изтеглите от страницата на Инспекция по труда. Актуалната версия на софтуера е 2.16.

Само УВЕДОМЛЕНИЕ подават задължените по смисъла на закона лица, които  имат подадена декларация в предходна година и през 2013г. не са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране.

Декларацията и уведомлението могат да бъдат подавани по електронен път или на място в съответната териториална дирекция „Инспекция по труда" по седалище и адрес на управление на предприятието.

При подаване на място е необходимо:

  • за декларация - да бъде представена както в електронен, така и в хартиен вид, като за подготовката й се използва специализираният софтуер за попълване на декларациите ЗБУТ+, предоставян безплатно и достъпен за изтегляне от Интернет страницата на ИА „ГИТ";
  • за уведомление - да бъде представено в хартиен вид, като то се попълва по образец. Образецът на уведомлението е достъпен за изтегляне от Интернет страницата на ИА „ГИТ" и може да бъде попълнен включително и на ръка. Уведомление по образеца може да бъде попълнено и отпечатано и от предоставяния безплатно от ИА „ГИТ" специализиран софтуер ЗБУТ+, без това да е задължително.

При подаване по електронен път както за декларация, така и за уведомление е необходимо съответният документ да бъде попълнен чрез специализирания софтуер за попълване на декларациите ЗБУТ+ (предоставян безплатно и достъпен за изтегляне от Интернет страницата на ИА „ГИТ"), след което той да бъде изпратен чрез Интернет от уеб портала в Интернeт страницата на ИА „ГИТ".

Промяната в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, са промени свързани с:

  • наименованието, седалището и адреса на управление на юридическите и физическите лица;
  • основната и спомагателната дейност на предприятието, поделенията, големината на предприятието;
  • работните места, свързани с работа на открито, под земята, във въздуха, на и под земята;
  • опасностите, създаващи риск за здравето и безопасността;
  • необходимостта от използването на лични предпазни средства;
  • работните места с видеодисплеи.

Нова декларация може да бъде подадена и при промяна на кое да е друго от декларираните обстоятелства, свързана с подобряване или изменение на условията на труд в предприятието.

Източник ИА "ГИТ"

Консултирайте се с наш експерт на:

E-mail: stm@team-code.org

Fax:     (+359) 2 884 84 69

Mob.:  (+359) 882 611 920;  (+359) 896 659 238